Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

‘Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Derneği’ Tarafından Akademik Katkı Verilen İki Tez Çalışması, Rodos ve İstanköy Türklerinin Karşıya Kaldığı Sorunları Akademik Dünyanın Gündemine Taşıyor.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin akademik anlamda katkı verdiği; biri Yüksek Lisans diğeri Doktora Tezi olmak üzere iki tez Rodos ve İstanköy Türklerinin günümüzde yaşamakta oldukları çok boyutlu sorunları değerlendirerek, akademik dünyaya taşıyor.

Dernek tarafından 2015’te yayınlanan ‘Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi’ başlıklı kitap ise; Massachusetts Üniversitesi’nde yapılan bir doktora tezinde kaynak olarak gösterilerek, Rodos’taki Osmanlı Türklüğünün nasıl yok edildiğine ilişkin bilim dünyasına sunulan bir kanıt oluşturuyor.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Turgut Tok’un danışmanlığında Dr. İsmail Kurt tarafından kaleme alınan “Rodos Türk Ağızları (İnceleme-Metin-Dizin)” adlı Doktora Tezi, Rodos ağızlarını, dil bilgisi özelikleri bağlamında değerlendiriyor.

İbrahim Alper Alıcı’nın Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Hasan Korkut’un danışmanlığında gerçekleştirdiği “Onikiada Türklerinin Durumu (1947-2017) ve Türk Yunan İlişkilerine Etkisi” adlı Yüksek Lisans Tezi ise, ada Türklüğünün iki ülke arasındaki ilişkilerdeki yerini tarihsel bağlam içinde ele alıyor.

Her iki tez de; Rodos ve İstanköy Türklerinin günümüzde yaşamakta oldukları vatandaşlık, din ve ibadet, Osmanlı Türklerinden kalan kültürel mirasın korunması, vakıflar, baskı ortamı ve kültürel soykırım sorunları yanında ‘anadilde eğitim ve öğretim/Türk dilini öğrenme sorunlarını’ değerlendiriyor.

Massachusetts Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir doktora çalışması

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Türk bilim insanlarının çalışmaların yanında, ABD’deki Massachusetts Üniversitesi’nde Evan Taylor tarafından gerçekleştirilen doktora tezine de yer veriliyor.

Taylor’un “Making the Old City: Life Projects and State Heritage in Rhodes and Acre” başlıklı doktora tezinde, Mustafa Kaymakçı’nın ve Cihan Özgün’ün birlikte kalem aldıkları, dernek tarafından yayınlanan “The Recent History of the Rhodes and Kos Turks – The Silent Cry Rising in the Aegean Sea” (2015) başlıklı kitap kaynak olarak gösterilerek Yunanistan Devleti tarafından Rodos’taki Osmanlı Türklüğünün nasıl yok edildiği inceleniyor.

Dernek sayfasında Rodos ve İstanköy’de Yunanistan’ın adalı Türklere uygulamakta olduğu tutumun akademik araştırmalarda da kanıtlarıyla ortaya koyulduğunu belirterek; “Yunanistan’ın, Rodos ve İstanköy’de uygulamakta olduğu kültürel soykırımın boyutlarını bilmeyenlere ve adalara tatil için giden ve gidecek olanlara aktarmanızı diliyoruz.” sözleriyle bir yanda da kamuoyunda süregelen üzücü bilinç eksikliğine vurgu yapılıyor.

(Kaynak: rodosistankoyturkleri.org.tr)